1876467-74-1

2-[(3R)-3-methyl-4-morpholinyl]-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-8-(1H-pyrazol-3-yl)-1,7-Naphthyridine